הצחר יפוח


תוליעפו םיפוחב רוביצה לש ינומה שומיש
בושח קלחו טלוב ןייפאמ םיווהמ הצחרה
הזמ תילארשיה שפונהו יאנפה תוברתב
םה ןוכיתה םיה יפוח .םינש תורשע
םירקבמה רועיש םהב םיחותפה םיחטשה
םיהובגה םה רוקיבה תויביסנטניאו
םיינוריעה םיקראפל רבעמ הברה ,רתויב
.םיינוריע ץוחה וא
םיפוחב ורקיב הייסולכואה ללכמ 65%
ורקב 70% ,תונורחאה םינשה 3- ב
.םימעפ 10- מ רתוי םהב
.ןטקו ךלוה עציהה לדגו ךלוהה שוקיבל דוגינב

הייסולכוא תושרל הדמעו רוביצל השיגנ התיה ףוחה תעוצר לכ טעמכ הנידמה םוק םע
הנידמה תייסולכוא רתוי רחואמ הנש םישימחכ.שפנ 600,000 - כ התנמש תמצמוצמ
ומצמטצה רוביצל םיחותפה ףוחה יחטש וליאו שפנ ןוילמ 6 ידכל העיגמ איהו רשע יפ הלדג
.מ"ק 150 ידכל יטסרד ןפואב
רוזא םיה ףוחב האורה הקיקחה לכמ רתוי יוטיב ידיל אובל הכירצ הז רוזאב אקווד ךכיפל
:ךכל םירתוס םיכילהת רפסמ םימייקתמ לעופב .רוביצה תבוטל דעוימה

תנוע ידמ םילבמ םיזרכומה םיפוחה לש מ"ק 17-כ ךרואל -םיזרכומה םיפוחב העיגפ
לודיגל רישי סחיב לדג וניא םיזרכומה םיפוחה ףקיה .שיא (!) ןוילמ 55-כ הצחרה
ןתוירחאמ רענתהלו תוסנל תויריע לש תונווכ לע םיעיבצמה םינמיס םנשיו הייסולכואה
לודיגה ףא לע םיזרכומה םיפוחה םוצמצל ליבוהל לולע הז רבד .תורשה תא קפסל
.הסינכ ימד םיבוגה םיפוחב היילעל וא םישוקיבב

םיבחרנ םיקלח םתואב קר אל .םיפוחב תשרתשמו תכלוהה העפות ףוחה תעוצר רודיג
אלא,תויתשתו םיינוחטיב םישומישמ האצותכ רוביצל םישיגנ םניאו םירדוגמה ףוחה לש
.ףוחה לש וכרואל תכלל ותורשפאבו רוביצה תוכזב תעגופ וז העפות .ףוחה תרתיב םג
.קוחל דוגינב ונבנ תורדגה םיבר םירקמב

הדבוע,םיזרכומה םיפוחהמ שילשל בורקב תמייקתמ ףוחל הסינכ ןיגב םולשת תייבג
(הירהנ תייריע) םיוסמ הרקמב .ולוכ רוביצה ןיינק ףוחה לש ותויה םע תבשייתמ הניא רשא
.קוחב בייחתמכ ךומסב אצמנה םולשת אלל ףוח רידסהל ילבמ הסינכ ימד ובגנ

דע ,ףוחב בכר ילכ תעיסנ דגנ קוח ,1997 תנשב ,תסנכב קקחנש ףא לע - בכר ידרטמ
דועו םינורוטקרט ,חטש יבכר :םינוש םיגוסמ בכר ילכו ןודנב הפיכא לכ הכרענ אל םויה
.יחה םלועב םיעגופו םיצחרתמה תא םינכסמו םידירטמ

תונייפאמ תויעב רפסמ םלוא ,ומצע םיה וניה םיה ףוחל ירקיעה הכישמה םרוג - םי םוהיז
:הצחר יפוחב םימה םוהיזל רושקה לכב יחכונה בצמה תא
הקוזחתמ עבונו םיינוריעה םיפוחב ירקיעה םוהיזה םרוג תא הווהמ ילאיבורקימ םוהיז *
.תוינוריעה בויבה תוכרעמ לש תמלוה יתלב
.בייחמ וניאו דבלב הצלמה ךמס לע םויכ השענ םימה תוכיא רוטינ - רוטינה תכרעמ *
םיפוח ןיב תוושהל רשפאמה ,םיה ימ תוכיא לש גוריד לכ םויכ ןיא - רוביצל עדימ רדעה *
ןונגנמ לכ ןיא ןכ-ומכ .הכומנ םימ תוכיאב םיפוחל ההובג םימ תוכיא ילעב
.בחרה רוביצל הנימזה הרוצבו תמא ןמזב םייקה עדימה תא םיריבעמה עדימ תורוניצו

תמרוגו םייח ילעבב תלוספה תעגופ ,ףוחב יטתסאה עגפמה דבלמ- ףוחה םוהיז
הנעטה תא םיכירפמ ופסאנש םינותנ .העיבטו תוכבתסה ,העילב ,קנחמ לש תועפותל
."ומצע תא הקנמ ףוחה"ש

לע יתועמשמ ןפואב העיפשמ ,ףוחהו הצחרה ימ לש תיטתסאה תוכיאה - םיפוח גורדמ
.ףוחהו םימה תוכיאל עגונב רוביצה לש תיביטקייבוסה היווחהו השוחתה
םניא הלא םינותנ םלוא ,הצחרה יפוח תוכיא רחא ףטוש בקעמ ךורע םינפה דרשמ
.בחרה רוביצל םישיגנו םינימז

:םיפסונ םירמאמ

ףוחה תעוצר רודיג
הצחרה יפוח םוחתב תוינידמל תוצלמה
ףוחה םוהיז
הצחר יפוחב םיה םוהיז
םיפוח גורדמ
םיה ףוחב בכר ידרטמ
םיזרכומה םיפוחב העיגפ
םיב הצחר ןיגב םולשת