םיב הצחר ןיגב םולשת

הלוכי תושר [1]תמייקה הקיקחה לע ססבתהב
דוע לכ ,התושרבש םיפוחה תיברמ תא רוגסל
דמוע םוקמ ותוא לש ריבס קלח" יכ חיטבת
"החונ וילא השיגהו םולשת אלל רוביצה תושרל
.(קוחל 8 ףיעס)
ןיאש ךכ לע םירבדמ [2]םינוש םיכמסמש ףא לע
והזש םושמ ,ףוחב הצחרה ןיגב םולשת תחקל
תמייקתמ לעופב ,רוביצה ללכל ךיישה באשמ
.םיזרכומה םיפוחהמ שילשל בורקב םולשת תייבג
םישמתשמ לש בר רוביצ םיקיחרמ וז ךרדב
םתוא םיפחודו,ירוביצה באשמהמ תונהל םתוכזמ
.וז הרטמל םימיאתמ םניאש םיפוחב ץוחרל
.תימוקמה תושרה תיארחא זרכומ הצחר ףוחל
-ד"כשת ,הצחר תומוקמ תרדסה קוחל 3 ףיעס
וצב עובקל יאשר םינפה רש":עבוק, 1964
היהי ,וצב םינייוצמ ויתולובגש ינולפ םוקמש
המוחתבש תימוקמ תושר"."זרכומ הצחר םוקמ
תא וב םייקל תבייח זרכומ הצחר םוקמ יוצמ
(א)6 ףיעס.( 5.ס) "םינפה רש תוארוה
,רזע יקוח עובקל תוימוקמ תויושרל רשפאמ

וניאש הצחר םוקמל הסינכ ימד תעיבק" יכ (10 ןטק .ס) עבוקו,וב םינתינה םיתורישה דעב
ובשחי אל היתשל םימ תקפסהו שומיש יתב ,ןויקינ ,ליצמ לש ותוחכונ םלוא היחש תכירב
."וז הקסיפ ןיינעל םיתורישכ
םא אלא םגאב וא רהנב ,םיב הצחר םוקמל הסינכ ימד ובגיי אל" :יכ עבוק קוחל 8 ףיעס
."םולשת ילב הסינכל ,החונ וילא השיגהש ,םוקמ ותוא לש ריבס קלח עבקנ

העובק איה םא ןיב) הצחר תומוקמ תרדסהל קוחה יפ לע תימוקמ תושר תבוח תרפה
(א)63 ףיעס י"פע הקוקח הבוח תרפה תווהל היושע ,(ויפל םיווצו תונקתב םא ןיבו קוחב
. 1968 - ח"כשת ,(שדח חסונ) ןיקיזנה תדוקפל

הרבעש הנשב התבג הירהנ תייריע ;קוחה יולימ לע תודיפקמ תויריעה לכ אל לעופב
בייחתמכ ,ךומסב םולשת אלל ףוח רידסהל הגאדש ילבמ הצחר ףוחל הסינכ ימד
םדיב ןיאש םיצחרתמ ברקמ שפנב תונברוק תובגל הלולע וז העפות .קוחה תוארוהמ
םינפה דרשמ הנורחאל הנפ ירוביצ ץחל תובקעב .ליצמ חוקיפ אלל תאז םישועו םלשל
.[3]םולשת אלל הסינכל ,החונ וילא השיגהש ףסונ ףוח חותפל השירדב הירהנ תייריעל
"בולוקוס" ףוח תא חותפל תנווכתמ הניא הירהנ תייריע תימוקמה תונותיעה י"פע
."ןירמ לוס" ,ריעה ןופצב ףוח אלא ,יזכרמ םוקמב אצמנו תובר םינש הזמ רדסומה
הרשכה תשרדנו השק םימל תושיגנה,ופרועב תיקוח יתלב היינבמ האצותכ רצ הז ףוח
םוהיז תורוקמלו םיל הירהנ יכפש לש בויבה אצומל תוכימסב אצמנה ףוחה,הבר
.םי יבצ לש תועובק תולטה םוקמבו טסבסאה

םולשתו תויסולכוא ןיב הילפאב הרושק תפסונ תיתייעב העפות - םיבשות ןיב הילפא
תושרל וא ריעל תידעלב ךייש וניאו רוביצה ללכ לש סכנ אוה םיה ףוח .יביטקלס
תימוקמה תושרה בשותמ (רתוי ךומנ) הנוש הסינכ ריחמ תייבג ןכל .תמיוסמ תימוקמ
הניא םירג םה הב תימוקמה תושרהש םיחרזא תחפקמ הימוחתב יוצמ ףוחהש
.םיה ףוחל הכומס

םינוש םיבשות ןיב הילפאל העיגמ איה רשאכ תוריבס רסוח ידכ דע הניצקמ וז העפות
םניא ףוחל ךומסב רוגל תגשמ םדיש םירייד רשאכ ;המצע תימוקמ תושר התוא לש
דעב םלשל םישרדנ ףרועב םיררוגתמה םיבשותש דועב ,ףוחל הסינכה דעב םימלשמ
.ךכל תקהבומ אמגוד וניה "םיה רפכ" טקייורפ.יטרפ ףוח ןיעמ רצונ וז ךרדב.ףוחל הסינכה

. 1964– ד"כשת ,הצחר תומוקמ תומוקמ תרדסה קוח [1]
.( 5'מע) ןוכיתה םיה יפוח קוח תעצה ,( 20'מע) ןיפוחה ימימל תוינידמה ךמסמ [2]
.גבס יק'ג רמ ,הירהנ ריעה שארל םינפה דרשמלש תיטפשמה הכשלהמ רפט תירוד ד"ועמ 14/3/00 םוימ בתכמ [3]

:םיפסונ םירמאמ

ףוחה תעוצר רודיג
הצחרה יפוח םוחתב תוינידמל תוצלמה
ףוחה םוהיז
הצחר יפוחב םיה םוהיז
םיפוח גורדמ
םיה ףוחב בכר ידרטמ
םיזרכומה םיפוחב העיגפ