"רקצופ" ןודעומ םע "ןודיכ" ל"יטסל הלילצ

"ןודיכ" ל"יטסה
וליטה םימיה תשש תמחלמ תובקעב :גרוברש תוניפס ןיינמל ךייש "ןודיכ" ל"יטסה
םיל"יטס 12 לש הינבה םויס םעו ,לארשיל קשנ יחולשמ לע וגרבמא םיתפרצה
הצרא ולא םיל"יטס וחרבוה 1969 רבמצדב .גרוברשב םיל"יטס 5 ובכוע ,תפרצב
. (http://www.idf.il/hebrew/organization/navy/main.html,םיה ליח רתא יפל)
םיליפעמה תיינא דיל םויכ אצמנ אוהו ,השביל הלעוה ,"חטבמ" ,רחא יגרוברש ל"יטס
הפיח תואובמב ,הלפעהה ןואיזומב "ןכ יפ לע ףא"
וגרהנש תטיישה ימחולל החצנה תטרדנאכ ,ןויצ יבש יפוח לומ העבטוה"ןודיכ"
.ןונבלב
תטיישה תתומע ,תולוכשה תוחפשמה ,םיה ליח ףותישב עצוב העבטהה טקייורפ
תילארשיה תודחאתהה , 18" הלילצ " ןותיע ) הירהנב "רקצופ" ןודעומו (ףלטע)
.( 11 'מע , 3.99, הלילצל
ןתינ .רטמ 26 - כ לש קמועבו ףוחהמ מ"ק 3 - כ לש קחרמב עובט ל"יטסה
.תטיישה ימחולל ןורכיז חול אשונה ,טלוב ףוצמ תועצמאב ומוקימ תא תוהזל
םיה תוחוכמ ןיידע עפשומ וניאו ,ןמזב ריעצ דוע ל"יטסה הלילצ רתאכ
.םיפיר תינב תעב םירוקש םיכילהתהו


ןויצ יבש - הירהנ יפוח לומ "ןודיכ" ל"יטסה
"רקצופ" ןודעומ
םירופס םירטמ קחרמב ,הירהנ ןופצב שדח הנבמב םקוממ "רקצופ" הלילצה ןודעומ
.םירוגמ תנוכשל דאמ ךומסבו םיה תפשמ
יתורישו דויצ תריכמ ,םיינופצ םירתאל תוכרדומ תולילצ םינללוצל עיצמ ןודעומה
.םינווגמ תויוחמתהו הלילצ יסרוקל רבעמ תאזו ,הלילצ דויצ תקזחא
ויה (תולוקשמו לכימ ,םיתסוו ,ןזאמ) ונרכשש ישיאה הלילצה דויצ יטירפ ברימ
היעבב ונלקתנ אל םג .דויצה שודיחל ןודעומה תוינידמ בקע ,ןיטולחל םישדח
.דויצה תודימ
לש רתאב ןודעומה לע תמושר ונאצמ ןכ ךא ,טנרטניאב ןודעומה תא ונאצמ אל
.(http://www.diving.org.il) הלילצל תילארשיה תודחאתהה
ל"יטסל תולילצ שולש תומייקתמ כ"דבו ,תינופלט םישענ ןודעומה לומ םימואיתה
.תוריס 2 ןודעומל .תחא הריסב םומיסקמ םינללוצ 10 - ל ,תבש ימיב
.ןודעומה דילש שיבכב תישענ היינחהו ,בורק רדוסמ הינח םוקמ ןודעומב ונאצמ אל
תעונתב סומע אוהו ,םיה ףוחל םיירוביצ השיגו תוריש שיבככ שמשמ הז שיבכ
.דועו ןודעומה יחרוא ,םיל םיבשות
.ותלוכתבו והנבמב ףופצ ןודעומה
בכרב תיאמצע עצובמ הריסל העגהה ןפואו ,הירהנ לש הנירמב תנגוע ןודעומה תריס
תנגרואמ "העסה" ןיאו ,דחא ןוויכב מ"ק 2 - כ אוה הנירמל העיסנה קחרמ .יטרפה
.ןודעומהמ
.םשל בכרה תסנכה רחאל הנירמה ךותב תעצובמ הריסל בכרהמ ישיא דויצ תרבעה
רשפאמ אלש דאמ רצ דחא השיג שיבכ הב שי :החונ אלו דאמ הנטק המצע הנירמה
.תינמז וב בכר ילכ ינש רבעמ
ררבתה הז לוקיש .ןודעומב אלו הנירמב דויצה תא ביכרהל ונפדעה ונחנא
."תושעל רוסא"כ
.ןללוצ לכ דיל הריסה תפצר לע טיישה ןמזב םקוממ ישיאה הלילצה דויצ
ןמזב הצובקה הוולממ ונלבק תוחיטב תוארוהו הלילצ ןונכת ,רתאה לע הריקס
.רתאל טיישה
"ןודיכ" ל הלילצה
.ףוצמל רושקה לבח ךרואל תישענ רתאל הדיריה
םיאשונה לגעמ יצחב םיקיר תואסיכ 12: ל"יטסה םוטרחב תאצמנ ןורכיזה תטרדנא
.לגעמה זכרמב ןורכיז חולו ,םימחולה תומש תא
םינבא לגל ונפריצש םי ינבא יתשב ונקלח רתאלו םימחולה תחצנהל דובכה תא
.ןורכיזה חול תושארמל ןטק
םלש ל"יטסה .ברעמ-חרזמ ןוויכב חנומ אוהו רטמ 50 - כ אוה ל"יטסה ךרוא
דוקיפ תוחול,הרקב יכרעמ םינוילעה םינופיסבו דוקפה רשגב תוארל ןתינ :והנבמב
.םירחא םינונגנמו למשחו
תייסולכוא םוי ותואב וניאר אל םגו ,הטעמ םי תייחמצב הסוכמ ל"יטסה ,םויהל ןוכנ
.ויפויב ביהרמ אוה םיגדה ןוגימו ףסוא הב ,"הריש"ל דוגינב ,ןויצל היוארש םיגד
ונעצב םמויסבש ,רטמ 26 םומיסקמב תוקד 30 היה ל"יטסב ונלש תיתחתה ןמז
.רטמ 4 - ב תוקד 4 לש ןוחטב תיינח
ןודעומל דויצה תעסה לש בכרומה ךילהתה קרו ,ינינע היה ףוחל הרזחב טישה
.תואנ םויס לע השקה
תויולע םוכס
םנה רתאל טישהו ןודעומב דויצ תריכש ללוכ ,"ןודיכ"ל הלילצה תולע כ"הס
.ןודעומ רבח רובע,ח"ש 179
."הריש"ל הלילצה לע קרפב םדוקמ וטרופ רבכ הז םוכסל וניתורעה
תונקסמ
ןודעוממ רוכש הלילצ דויצ תבכרה ןפואל הרקיעב תעגונ ונלש תירקיעה הנקסמה
םירובס ונא,ישיא ןפואב .ןודעומהמ קחורמב ישיא הלילצ דויצ ןיקתהל ןיא :הלילצה
ץילמהל םגו,הלופכ דויצ תקידבל םינללוצה תא תוחנהל הלילצה ינודעומ לע יכ
.הלילצב םימכסומ םינמס ןונער לע םינללוצל
תוצלמה
הניא איה:תימעפ דח םיבבוח תמלצמ םע ולאכ םירתאל תדרל ץלמומ אל :םוליצ
,ןיפוליחל וא ,תיעוצקמ המלצמ םע לולצל ץלמומ .םיה ימ ץחל יאנתב תדקפתמ
.םוליצה ןצחל לע םיה ץחל תא תענומה ןקתמ תספוק םע תוחפל
הרואת .קמוע תולילצל הקזח הרואת םע סנפב שומיש לע דאמ ץלמומ :םיסנפ
.ומצע רתאל תושדח םינפ הלגמו הלילצב ןיינעה תא הלעמ
הביבסה יאנתו ולש הירוטסיהה ,הלילצה רתא תודלותל םידקמ עקר :"םידקמ עקר"
.המצע הלילצל םיבר ןוויגו ןיינע םיפיסומ קר ,ולש םייגולויב-םיימיה

תזכרמ הלבט


"רקצופ" ןודעומ/"ןודיכ" אשונה
הירהנ ןופצ רתא ןודעומה םוקימ
ןודעומל הבורק הינח ןיא בכר תינח
שי

דויצ

ןוקיתו הריכמל הדוקנ
הלילצ דויצ לש
םיפלחומה םישדח דויצ יטירפ
תוינידמ יפל
דויצ תוכיא

הלילצ דויצ תרכשה

הריבס הרכשהל דויצ תומכ
ףופצ ,ןודעומה תבחר ךותב דויצה תבכרהל חטשמ
,הנירמב תאצמנ הריסה
ןודעומהמ מ"ק 2 קחרמ
הריסה םוקימ

רתאל העגהו הריסה
הלילצה
הריסה לש ירוחאה דצב עובק םלוס/הילע הקעמ
ללוצ לכ דיל חנומ דויצה טיישה ןמזב דויצה םוקימ
,הריסה יבג לע
הלילצה רתאל ךרדב
תוארוה,הלילצ ןונכת
(תוכרדומ) תוחיטב
,ןודעומה תבחר הצקב
הלבק ןולחמ קחורמב
םימב הפיטש תדוקנ
םיקותמ
םותב דויצ תרזחה
הלילצ
הטעמ תומכב שי דויצ שובייל הילת יוו
ריווא יולמ תכירב תמייק
ןסחמל הסינכה ינפל קוידב
דויצ תרזחהב תוחיטב
ןודעומה ירבחל ח"ש 179 טייש +דויצ תריכש תולע
הייתש זרב םייק המח/הרק הייתש החוור
ןונזמ שי הדעסה
קינקיפ תונחלוש ינש הבישי םוקמ
שי תוחלקמ