Heli(Copter) Boarding
The final frontier.
To go beyond no man has gone before.
ידע יבור :תאמ
snowboarding.co.il
offpist.co.il


לולסמל ץוחמ שולגל הז דרובונסב יתימאה רבדהש ןיבמ דחא לכ ל"וחב השילג לש םימי המכ ירחא
רדוואפל עיגהל ידכש עדוי דחא לכ תוחפ וא רתוי םיחלצומ תונויסנ המכ ירחא .לותבו ירט רדוואפ לע
.םלשומה וקה תא ךתיא וקלחי אל לקיימ וא ץנרפש ידכ םילולסמהמ קוחר רתוי הברהו ,לגרב תכלל ךירצ יתימאה
.םיקוסמ םע "טסיפ-ףוא" תשילג-אבה בלשל רובעל עגרה עיגהש יתטלחה השילג תונש רשע ירחא
יכרד תא ךרשל יתצלאנש ךכל ואיבה תמלשומה תונמדזהה ןבומכו א"זמ עדי רסוח לבא ,םדוק יתיצר אלש אל הז
.רתוימ ןוכיס ךותו רידא ץמאמב רחא וא הז "טסיפ" הלעמב

ןוטרב י"ע דרסנופסו הלועמ שלוגו דמחנ רוחב אוה דרפ .דרפ תא יתשגפו "ןייטב" יתרקב 2004 ץרמ שדוחב
תמשגהל םיטנמלאה לכ ורבחתה השילג לש םינש רשע ירחא ךכו .הנשה לכ דרובונס תכרדהמ סנרפתמו תפרצב
.קוסמ תרזעב ונייהד ץמאמ אלל תמלשומ תויטרפב לותב רדואפב שולגל-םולחה
וכרד השועה דרפ לש פיגב לזמ-ירב םייתפרצ םישלוג השולש דוע םע דחי ןופס יתייה רתוי רחואמ תועש
."רייסור" רתאל,"ןייט"מ
תוצרמנ םיידי תועונתב הוולמ תמעור תיתפרצב בכרה יעסונ ןיב תחלוקה החישהו היהי המ לע יתבשח ךרדה לכ
.הלימ ףא יתנבה אלש תורמל תאזו םיימשל ילש ןילנרדאה תמר תא ולעה

.םירהל ונאציו תויוצר אל תולופמ לש הרקמל "בורפ"ו הריפח תא,רדשמ לביק דחא לכ רתאל ונעגה
השילגה תמר תא קדוב דרפ ובש בלשה הזש יתנבה תינחצרו הריהמ השילגב הרבע םיקוסמה תחנמל ךרדה
.ךממ בוט רתוי הברה דרפ ,בוט התאש המכ ןפוא לכבו הצובקה לש
ךמצעל רמואו טוסבמ התא "ךודב" ארקנש המ דאמ הריהמו הפוצר השילג תוקד 5 ירחא
.ךרדה לכ תא {ץיווסב}ךופה שלג דרפש ןיבמ התא זאו ,"ךירדמה-םע-יתקזחה-בוט-ינא-הנאוב"

ינא א"ח אצויכ ,הסטהל תוכחמה דרובונס יקס ישלוג לש תובר תצובק תוארל יתמהדנ תחנמל ונעגה רשאכ
הסיטהו הארמהה ,ןואכד םוח\קוריב אלו םודא עובצ היה הזה קוסמה לבא ןהב הסיטלו םיקוסמה שערל ליגר
תופירח תויטה ידכ ךות רשפאה לככ ךומנ תוגספה ןיב סוטל לדתשמ סייטה ,המצע ינפב היווח איה הרצקה
.ךפיהל אלו הבוגל ונילע ןאכש קר ,םירה-תבכרב ומכ שממ דצל דצמ

.גלשל ונדמצנו תפיכוד תרייס ומכ ונתעברא הצוחה ונצפק ,עקרקל קשנ קוסמה, התיחנה תדוקנ תא רחב דרפ
םיעגושמ םיתפרצ 3 דועו ינא, טקש,והז .םלענו ןורדמה ךותל םלשומ "דייסקב" 180 עציב םמורתה קוסמה
!דדדדדבבבלל רטמ 3300 הבוגב םידמוע

תירביעו תילגנא תיתפרצב תוירטסיה תוקעצו תוחרצב תוינש 20 ךות רפומ הזה אלפומה טקשה
הלק תוששואתה רחאל, םלצה עבוכ תא תוקד המכל שבוח דרפו תומלצמ םיפלוש םלוכ {ילש תירביע\תילגנאה}
.השילגב םיליחתמו תושעל אל המ רקיעב תוחיטב תויחנה המכ ןתונ דרפ עמשמ-יתרת דמעמה הבוגמ

.הסנא ינא לבא רהה דרומב השילגהו היווחה תמצע תא ראתל יתלוכיב ןיא
הב תצרוח הפוסכ תיפכש לינוו הדילג בושחת ,שמשב ץנצנמ ןבל רדוואפ לבקתו בהז בושחת ןבל בושחת
התאש איה תמאב תמ אל התאש הביסהו ןדע-ןגל תעגהו תתמש בושחת תיפכה התאש בושחתו םיספו תולעת
...םירחא תומוקממ ךל םירוכזש םינושמ תולוק ינימ לכב חרוצ ךמצע תא עמוש
רזוח ןאכ םג ,תרחא הדקנל םעפה היינשה הסטהל םיכחמ בוש תחנמב רבכ ונחנא השילג העש יצח ירחא
ההובג תינכט תלכיו זוכיר תשרודו הלולתו הכורא רתוי םעפה הדיריה לבא םדוקה לאוטירה

תויחנהו םיפיט דחא לכל תתל דיפקמ אוה ןכ-ומכו םישקתמ ונחנאש םירקימב םג חור ךרואו תונלבס הלגמ דרפ
1800-הבוגב תמייתסמו רטמ 3200-לש הבוגמ הליחתמ ןיה לש הנורחאהו תישילשה הדיריה, .הקינכטה רופישל
."ןייט"ל ונתוא ריזחיש בכרה ונל הכחמ םש יררה שיבכב
,תולעמ 50 לש םילולת םיעטק ונשלג ,ןלוכ ןיבמ הבוטה התיהו תועש שלש-כ הכשמנ הנורחאה הדיריה
.רופיכ-םויב דרובטקס לע עוסנל ומכ קוידב הלילק השילגב םינותמו םימוצע םיחטש ונרבע םגו ,םייקנע םילג

.הנטק תלופמ הזיא ונמעט םגו ןייו תוניבג יוור רצק קינקיפל ונרצע ךרדב
.תיבב הז תא ולגרתת ,מ"ס 30 רטוקב ץע עזג יבג לע אופק לחנ תייצח- רתויב השקה ליגרתב םייתסמ םויה
םילוכי םתאש תונומת המכו ואדיוו טרס םעו םויה דע יתיא ראשנש קנע ךויח םע ץוצרו ףייע ןולמל יתרזח
,רתאב ןאכ תוארל

םעפ תוחפל תושעל ומצעל בייח שלוג לכש הרידא היווח איה "טסיפ-ףוא" תשילגו םיקוסמ םע הסטה-םוכיסל
תמר תא םיאתמ ךירדמהו םיפולא תויהל םיבייח אל לבא הבוט השילג תמר השורד םנמוא ,םייחב תחא
הרזחהו ףוסיא-ללוכ ריחמה ,םויל 4 לש הצובקב םדאל ורוי 250-כב ליחתמ יפסכה רופיסה,הצובקל השילגה
."םוליצ יתורש"ו תוחיטבה דויצ לכ ,םומנימ תוסטה יתש "ריסור"רתאב ספ-יקס ,ךלש רתאהמ
קוסמ אלל "טסיפ-ףוא" תשילג ימי םג םייקמ דרפ , הכרדה וא הסטהל שארמ דעומ תונחה ךרד םאתל רשפא
דחא לכל תצלמומו םייחב םעפ לש היווח יהוזש איה הנותחתה הרושה לבא לוז רתוי הברה ןבומכ רבדהו

רתאה ךרד רשק יתיא ורצ םירוביד םתסו תולאש, םיטרפל
יבור